Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Хмарник Анатолiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 01.11.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Калуський завод будiвельних машин"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 77300 м. Калуш, Iвано-Франкiвська обл. Б.Хмельницького, 79
4. Код за ЄДРПОУ 01267876
5. Міжміський код та телефон, факс 03472 6 63 26 03472 6 64 90
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Бюлетень. Цiннi папери України"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.budmash.if.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.10.2016 звільнено головний бухгалтер Бербець Людмила Василiвна
0.799072
Зміст інформації:
31.10.2016 року звiльнено з посади Головного бухгалтера Бербець Людмилу Василiвну за власним бажанням. На посадi перебувала з 20.04.2004 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 0,799072%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
31.10.2016 призначено головний бухгалтер Плаксiй Iрина Олексiївна
0.108964
Зміст інформації:
31.10.2016 року наказом Генерального директора з 01.11.2016 року призначено тимчасово виконуючим обовязки Головного бухгалтера Плаксiй Iрину Олексiївну. Протягом останнiх п’яти рокiв особа працювала бухгалтером. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 0,108964%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.