Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Хмарник Анатолiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.06.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Калуський завод будiвельних машин"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 77300 м. Калуш, Iвано-Франкiвська обл. Б.Хмельницького, 79
4. Код за ЄДРПОУ 01267876
5. Міжміський код та телефон, факс 03472 6 63 26 03472 6 64 90
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Бюлетень.Цiннi папери України"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.budmash.if.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 17.06.2014 17.06.2014 "фiзична особа" - 16.0645 16.4415
Зміст інформації:
17.06.2014 року товариством було отримано вiд Депозитарної установи ТОВ "Захiдний реєстр" повiдомлення
про змiну вiдсоткiв акцiй у акцiонерiв яким належить 10 та бiльше вiдсоткiв акцiй, а саме:
- на рахунку фiзичної особи збiльшилась кiлькiсть акцiй на 218 штук i становить 9 506 штук або 16,4415%
2 17.06.2014 17.06.2014 фiзична особа - 19.0065 19.1881
Зміст інформації:
- на рахунку фiзичної особи збiльшилась кiлькiсть акцiй на 105 штук та становить 11094 штук або 19,1881%
3 17.06.2014 17.06.2014 фiзична особа - 14.1723 14.4266
Зміст інформації:
- на рахунку фiзичної особи збiльшилась кiлькiсть акцiй на 147 штук та становить 8341 штук або 14,4266%