Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 10.04.2019
Дата публікації 26.02.2019 14:39:17
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Калуський завод будівельних машин"
Юридична адреса* 77300 Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 79
Керівник* Хмарник Анатолій Володимирович - Генеральний директор. Тел: 0347266490
E-mail* budmash@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

 

                   Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

 

Приватне акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин», адреса: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 79, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Збори відбудуться 10 квітня 2019 року о 14 годині в актовому залі адміністративного корпусу товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 12-00 до 13-30 годин в день проведення зборів за місцезнаходженням товариства, на підставі документу, що посвідчує особу (паспорт), а представників акціонерів – паспорту та довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь в зборах – 04.04.2019 року.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (14 лютого 2019 р.) загальна кількість простих іменних акцій  у випуску-57817 штук, загальна кількість голосуючих акцій у випуску - 39662 штуки. Акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів мають права: • ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; • отримувати письмові відповіді на письмові запитання  щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів ; • не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства,  внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Результати загальних зборів акціонерів будуть розміщені на веб-сайті Товариства : 01267876.smida.gov.ua протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів.

                 Перелік питань включених до проекту порядку денного

Обрання лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію в запропонованому складі

Прийняття рішення по розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік.

Затвердити звіт Наглядової ради.

Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2018 рік.

Затвердити звіт Дирекції.

Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства.

Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2018 рік

Прибуток направити на покращення матеріально-технічної бази, дивіденди не нараховувати.

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Надати згоду на вчинення значних правочинів Генеральному директору до наступних річних Загальних зборів акціонерів на поставку продукції до 15 млн. грн. на закупівлю матеріалів та комплектуючих до 10 млн. грн.  

Про внесення змін до Статуту Товариства в зв’язку з приведенням в відповідність з нормами закону №2210-VIII які вступили в дію з 1.01.2019 року.

Затвердити зміни до Статуту шляхом прийняття нової редакції

Про визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та   

     здійснення державної реєстрації змін.

      Уповноважити Генерального директора підписати нову редакцію Статуту та  

      здійснити державну реєстрацію змін.

      10.  Про припинення повноважень Наглядової ради.

      Припинити повноваження Наглядової ради.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

       З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства в день проведення зборів та до проведення зборів в перший, третій робочий день тижня з 14-00 до 16-00 год. Відповідальний Генеральний директор Хмарник А.В. Довідки за телефоном (03472) 6-63-26, 6-64-90, адреса власного веб-сайту : 01267876.smida.gov.ua. 

 

                              

 

 

                                                  ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

                       фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

 

Найменування показника          

Період

 

звітний

Попередній

Усього активів                             

9016

8978

Основні засоби                             

1104

1225

Довгострокові фінансові інвестиції         

-

-

Запаси

4586

5665

Сумарна дебіторська заборгованість         

1709

1357

Грошові кошти та їх еквіваленти            

1617

731

Нерозподілений прибуток                    

3893

3874

Власний капітал                            

7554

7535

Статутний капітал                          

14

14

Довгострокові зобов'язання                 

-

-

Поточні зобов'язання                       

1462

1443

Чистий прибуток (збиток)                   

19

364

Середньорічна кількість акцій (шт.)        

57817

57817

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)                              

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду             

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                                     

73

87

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Хмарник Анатолій Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.02.2019
(дата)