Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 29.03.2017
Дата публікації 22.02.2017 16:49:47
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Калуський завод будівельних машин"
Юридична адреса* 77300 Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 79
Керівник* Хмарник Анатолій Володимирович - Генеральний директор. Тел: 0347266490
E-mail* budmash@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

 

                   Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

 

Публічне акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин», адреса: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 79, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Збори відбудуться 29 березня 2017 року о 14 годині в актовому залі адміністративного корпусу товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 12-00 до 13-30 годин в день проведення зборів за місцезнаходженням товариства, на підставі документу, що посвідчує особу (паспорт), а представників акціонерів – паспорту та довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь в зборах – 23.03.2017 року.

 

                 Перелік питань включених до проекту порядку денного

1. Обрання лічильної комісії.

2. Прийняття рішення по розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.

3. Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2016 рік.

4. Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.

5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

6. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2016 рік

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з Публічного на 

    Приватне акціонерне товариство  «Калуський завод будівельних машин»

9. Про прийняття нової редакції Статуту Товариства

10. Про визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та   

    здійснення державної реєстрації змін.

11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства

12. Про припинення повноважень Наглядової ради, Ревізійної комісії та Дирекції.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Обрання членів Ревізійної комісії.

 

       З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства в день проведення зборів та до проведення зборів в перший, третій робочий день тижня з 14-00 до 16-00 год. Відповідальний Генеральний директор Хмарник А.В. Довідки за телефоном

(03472) 6-63-26, 6-64-90, адреса власного веб-сайту : http:www.budmash.if.ua 

                                                  ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

                       фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

 

Найменування показника          

Період

 

звітний

Попередній

Усього активів                             

9205

8110

Основні засоби                             

1258

1212

Довгострокові фінансові інвестиції         

-

-

Запаси

5245

5358

Сумарна дебіторська заборгованість         

2174

1367

Грошові кошти та їх еквіваленти            

528

173

Нерозподілений прибуток                    

3510

4420

Власний капітал                            

7171

8081

Статутний капітал                          

14

14

Довгострокові зобов'язання                 

-

-

Поточні зобов'язання                       

2034

29

Чистий прибуток (збиток)                   

-910

-2238

Середньорічна кількість акцій (шт.)        

57817

57817

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)                              

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду             

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                                     

86

95

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Хмарник Анатолій Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.02.2017
(дата)