Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 06.04.2016
Дата публікації 25.02.2016 11:39:23
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Калуський завод будівельних машин"
Юридична адреса* 77300 Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 79
Керівник* Хмарник Анатолій Володимирович - Генеральний директор. Тел: 0347266490
E-mail* budmash@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

                        Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин», адреса: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 79, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів.Збори відбудуться 06 квітня 2016 року о 14 годині в актовому залі адміністративного корпусу товариства.Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 12-00 до 13-30 годин в день проведення зборів за місцезнаходженням товариства, на підставі документу, що посвідчує особу (паспорт), а представників акціонерів – паспорту та довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства.Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь в зборах – 31.03.2016 року.

                                     Перелік питань що виносяться на голосування

1. Обрання лічильної комісії.

2. Прийняття рішення по розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.

3. Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2015 рік.

4. Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.

5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

6. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2015 рік

7. Попереднє схвалення та затвердження значних правочинів.

       З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства в день проведення зборів та до проведення зборів в перший, третій робочий день тижня з 14-00 до 16-00 год., в кабінеті головного бухгалтера. Відповідальний – головний бухгалтер Бербець Л.В. Довідки за телефоном (03472)6-63-16, 6-23-00, 6-63-26.

                                          ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

                       фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)
 

Найменування показника          

період


 

звітний

попередній

Усього активів                            

8110

10387

Основні засоби                            

1212

1342

Довгострокові фінансові інвестиції        

-

-

Запаси

5358

5751

Сумарна дебіторська заборгованість        

1367

2714

Грошові кошти та їх еквіваленти           

173

580

Нерозподілений прибуток                   

4420

6658

Власний капітал                           

8081

10319

Статутний капітал                         

14

14

Довгострокові зобов'язання                

-

-

Поточні зобов'язання                      

29

68

Чистий прибуток (збиток)                  

-2238

-1921

Середньорічна кількість акцій (шт.)        

57817

57817

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)                             

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду            

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                                     

95

115


 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Хмарник Анатолій Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.02.2016
(дата)