Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 14.02.2014
Дата публікації 15.02.2014 11:42:52
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Калуський завод будівельних машин"
Юридична адреса* Івано-Франківська обл. м.Калуш, вул. Б.Хмельницького,79,77300
Керівник* Хмарник Анатолій Володимирович - Генеральний директор. Тел: 0347266490
E-mail* budmash@vega.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин», адреса: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 79, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів.
Збори відбудуться « 01 » квітня 2014 року о 14 годині в актовому залі адміністративного корпусу товариства.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 12-00 до 13-30 годин в день проведення зборів за місцезнаходженням товариства, на підставі документу, що посвідчує особу (паспорт), а представників акціонерів – паспорту та довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь в зборах – 26.03.2014 року.

Перелік питань що виносяться на голосування
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення по розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
3. Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2013 рік.
4. Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2013 рік
7. Попереднє схвалення та затвердження значних правочинів.
8. Вибори наглядової ради, Генерального директора, ревізійної комісії.
З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства в день проведення зборів та до проведення зборів в перший, третій робочий день тижня з 14-00 до 16-00 год., в кабінеті головного бухгалтера. Відповідальний – головний бухгалтер Бербець Л.В. Довідки за телефоном (03472)2-31-86, 6-23-00, 2-30-73.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 12613 12933
Основні засоби 1608 1740
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 8034 8713
Сумарна дебіторська заборгованість 1973 1257
Грошові кошти та їх еквіваленти 998 2691
Нерозподілений прибуток 8579 8854
Власний капітал 12240 12515
Статутний капітал 14 14
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 373 418
Чистий прибуток (збиток) -275 734
Середньорічна кількість акцій (шт.) 57817 57817
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 125 129
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Хмарник Анатолій Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.02.2014
(дата)