Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 26.02.2013
Дата публікації 26.02.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Калуський завод будівельних машин"
Юридична адреса* Івано-Франківська обл. м.Калуш, вул. Б.Хмельницького,79,77300
Керівник* Хмарник Анатолій Володимирович - Генеральний директор. Тел: 0347266490
E-mail* budmash@optima.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин», адреса: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 79, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів.
Збори відбудуться « 17 » квітня 2013 року о 14 годині в актовому залі адміністративного корпусу товариства.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 12-00 до 13-30 годин в день проведення зборів за місцезнаходженням товариства, на підставі документу, що посвідчує особу (паспорт), а представників акціонерів – паспорту та довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь в зборах – 11.04.2013 року.

Перелік питань що виносяться на голосування
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення по розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
3. Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2012 рік.
4. Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2012 рік
7. Попереднє схвалення та затвердження значних правочинів.
З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства в день проведення зборів та до проведення зборів в перший третій робочий день тижня з 14-00 до 16-00 год., в кабінеті головного бухгалтера. Відповідальний – головний бухгалтер Бербець Л.В. Довідки за телефоном (03472)2-31-86, 6-23-00, 2-30-73.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 12933 12927
Основні засоби 1740 1637
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 8713 5593
Сумарна дебіторська заборгованість 1257 2947
Грошові кошти та їх еквіваленти 2691 2691
Нерозподілений прибуток 8854 8120
Власний капітал 12515 11781
Статутний капітал 14 14
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 418 1146
Чистий прибуток (збиток) 734 694
Середньорічна кількість акцій (шт.) 57817 57817
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 129 127
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Хмарник Анатолій Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.02.2013
(дата)