Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 06.03.2012
Дата публікації 06.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Калуський завод будівельних машин"
Юридична адреса* Івано-Франківська обл. м.Калуш, вул. Б.Хмельницького,79,77300
Керівник* Хмарник Анатолій Володимирович - Генеральний директор. Тел: 0347266490
E-mail* budmash@optima.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин», адреса: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 79, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів.
Збори відбудуться « 19 » квітня 2012 року о 14 годині в актовому залі адміністративного корпусу товариства.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 12-00 до 13-30 годин в день проведення зборів за місцезнаходженням товариства, на підставі документу, що посвідчує особу (паспорт), а представників акціонерів – паспорту та довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь в зборах – 12.04.2012 року.

Перелік питань що виносяться на голосування
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення по розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік.
3. Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2011 рік.
4. Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
6. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2011 рік
7. Попереднє схвалення та затвердження значних правочинів.
З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства в день проведення зборів та до проведення зборів в перший третій робочий день тижня з 14-00 до 16-00 год., в кабінеті головного бухгалтера. Відповідальний – головний бухгалтер Бербець Л.В. Довідки за телефоном (03472)
2-31-86, 2-30-73.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 12927 11162
Основні засоби 1637 1883
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 11231 9236
Сумарна дебіторська заборгованість 2947 1733
Грошові кошти та їх еквіваленти 2691 2600
Нерозподілений прибуток 8120 7426
Власний капітал 11781 11087
Статутний капітал 14 14
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1146 75
Чистий прибуток (збиток) 694 117
Середньорічна кількість акцій (шт.) 57817 57817
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 127 133
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Хмарник Анатолій Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.03.2012
(дата)