Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 18.01.2011
Дата публікації 31.01.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Калуський завод будівельних машин"
Юридична адреса* Івано-Франківська обл. м.Калуш вул. Б.Хмельницького,79 77300
Керівник* Макар Мирон Степанович - Генеральний директор. Тел: 0347220695
E-mail* budmash@optima.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відкрите акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин» повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться « 30 » березня 2011 року о 14 годині.
Місце проведення загальних зборів: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 79.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 12-00 до 13-30 годин в день проведення зборів за місцезнаходженням товариства.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Звiт Дирекції про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р., та основні напрямки діяльності у 2011 році
2. Звiт Наглядової ради за 2010 р.
3. Звіт Ревiзiйної комiсiї за 2010 р.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 р.
5. Розгляд питання про розподіл прибутку (збитку) Товариства.
6. Затвердження значних правочинів.
7. Розгляд питання щодо приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:
а) Перейменування в публічне акціонерне товариство.
б) Затвердження:
- Статуту Товариства в новій редакції;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Виконавчий орган;
- Положення про Ревізійну комісію;
- Положення про Загальні збори акціонерів;
в) Надання повноважень Генеральному директору на проведення всіх необхідних дій, в тому числі права уповноважувати третіх осіб, з питань проведення процедури державної реєстрації змін в установчі документи Товариства
8) Відклик та переобрання Наглядової ради, Генерального директора та Ревізійної комісії.

Реєстрація акціонерів, для участі у загальних зборах здійснюватиметься на підставі документу, що посвідчує особу (паспорт), а представників акціонерів – паспорту та довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства.
З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства. Довідки за телефоном (03472)2-18-79.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Макар Мирон Степанович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 31.01.2011
(дата)