Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  10.03.2021 13:19:01
Дата здійснення дії: 14.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Калуський завод будівельних машин"
Код за ЄДРПОУ:  01267876
Текст повідомлення: 

                 Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

       Приватне акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин», адреса: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 79, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Збори відбудуться 14 квітня 2021 року о 14 годині в актовому залі адміністративного корпусу товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 12-00 до 13-30 годин в день проведення зборів за місцезнаходженням товариства, на підставі документу, що посвідчує особу (паспорт), а представників акціонерів – паспорту та довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь в зборах – 08.04.2021 року.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (01 березня 2021 р.) загальна кількість простих іменних акцій  у випуску-57817 штук, загальна кількість голосуючих акцій у випуску - 39662 штуки. Акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів мають права: • ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; • отримувати письмові відповіді на письмові запитання  щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів ; • не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства,  внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Результати загальних зборів акціонерів будуть розміщені на веб-сайті Товариства : 01267876.smida.gov.ua протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів.

                 Перелік питань включених до проекту порядку денного

  1. Обрання лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію в запропонованому складі

  1. Прийняття рішення по розгляду звіту Наглядової ради за 2019, 2020 роки.

Затвердити звіт Наглядової ради.

  1. Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2019, 2020 роки.

Затвердити звіт Дирекції.

  1. Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019, 2020 роки.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

  1. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2019, 2020 роки.

Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства.

  1. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2019, 2020 роки.

Збиток покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

  1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Надати згоду на вчинення значних правочинів Генеральному директору до наступних річних Загальних зборів акціонерів на поставку продукції до 15 млн. грн. на закупівлю матеріалів та комплектуючих до 10 млн. грн.

  1.  Про припинення повноважень Ревізійної комісії.

      Припинити повноваження Ревізійної комісії.

  1. Про припинення повноважень Наглядової ради.

Припинити повноваження Наглядової ради.

  1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 

      З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства в день проведення зборів та до проведення зборів в перший, третій робочий день тижня з 14-00 до 16-00 год. Відповідальний Генеральний директор Барщевський В.М. Довідки за телефоном (03472) 6-63-16, 6-64-90, 050-948-28-42, адреса власного веб-сайту : 01267876.smida.gov.ua. 

 

                              

 

 

                                                  ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

                       фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

 

Найменування показника          

Період

 

 

Звітний

2019 р.

Попередній

2018 р.

Звітний

2020 р.

Усього активів                             

6856

9016

5414

Основні засоби                             

976

1104

875

Довгострокові фінансові інвестиції         

-

-

-

Запаси

3095

4586

3069

Сумарна дебіторська заборгованість         

453

1709

814

Грошові кошти та їх еквіваленти            

2325

1617

644

Нерозподілений прибуток                    

1818

3893

373

Власний капітал                            

5479

7554

4034

Статутний капітал                          

14

14

14

Довгострокові зобов'язання                 

-

-

-

Поточні зобов'язання                       

1377

1462

1380

Чистий прибуток (збиток)                   

(2075)

19

(1445)

Середньорічна кількість акцій (шт.)        

57817

57817

57817

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)                              

-

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду             

-

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                                     

65

73

60